Avtalsvillkor Cheap Energy AB

1.a. Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt för Cheap Energy AB, eller den Cheap Energy AB förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får Cheap Energy AB fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Vid tecknande av detta avtal ger jag Cheap Energy AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura till mig. Avtalstid avtalas på kontraktet och uppsägningstiden står under villkor för avtalsformer nedan. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Elpris Privatavtal, vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. Se punkt 6 för en godkänd uppsägning.

1.b. Kund förbinder sig att köpa el från Cheap Energy AB till överenskommet pris under avtalsperioden.

 1. Avtalet mellan Kund och Cheap Energy AB består av Elavtal inklusive Cheap Energy ABs avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Branschöverenskommelser/BÖ-2015.01-Svensk-energi-el.pdf respektive EL2012N. Information om konsumenters rättigheter finns här: https://www.cheapenergy.se/radgivning/ samt längst ner på detta avtal. Där beskrivs 11 kap §13 i ellagen exakt hur vi har gått tillväga.
 2. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av Cheap Energy AB för att vara gällande.
 3. Cheap Energy AB kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.
 4. Avtalet träder i kraft från och med dagens datum och planerad tidpunkt för leverans är 14 dagar från dagens datum ovan om kund inte uppger annat datum. Rätt datum med 14 dagar från dagens datum står i textrutan ”Mitt uppstartsdatum” under https://www.cheapenergy.se/tecknaavtal/.  Cheap Energy AB förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer Cheap Energy AB tillhanda vid ett senare datum.
 5. Cheap Energy AB tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 dagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt, muntlig som skriftlig. För ånger och uppsägning önskar vi att ni kontaktar Cheap Energy AB via telefon, brev eller e-post. Här kan ni även be om vårt standardformulär gällande ånger. Ångerformuläret kan även hämtas på https://www.cheapenergy.se/radgivning. En företagskund som ingår avtal med Cheap Energy AB har ingen ångerrätt.
 6. Avtalsperioden framgår av Elavtal. Cheap Energy AB ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantör ansvarar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella kostnader för brutet avtal om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.
 7. Cheap Energy AB äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan Cheap Energy ABs i förväg lämnade skriftliga medgivande.
 8. Cheap Energy AB har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger Cheap Energy AB rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån.
 9. Cheap Energy AB ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av Cheap Energy AB. Cheap Energy ABs totala ansvar är begränsat till 5 000 SEK för varje enskilt fall. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från Cheap Energy AB. Vid konkurs eller om Cheap Energy AB måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.
 10. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett tillsvidareavtal vilket är rörligt avtal med 1 månads uppsägning. För företag gäller ett rörligt avtalspris med 12 månaders uppsägning, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Cheap Energy AB kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. Cheap Energy AB emotser inte prodatmeddelandet Z05L (vilket är ett leverantörsbyte) som inkommer från nätbolaget som en uppsägning. För konsumenter föredrar vi för konsumentens säkerhet att en skriftlig uppsägning via brev inkommer. Dock går det även att ringa eller e-posta in uppsägningen. För företag såsom AB, HB, KB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till Cheap Energy ABs adress. Vi godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare.
 11. Kontakta Cheap Energy vid utflytt.
 12. Betalningen för Cheap Energy ABs fakturor skall vara Cheap Energy AB tillhanda senast den 28:e varje månad. Betalningstiden är ca 20 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. Cheap Energy ABs påminnelse / förseningsavgifter är till privatpersoner 60kr per faktura och för företag 450kr per faktura. För företag gäller det, enskilt bolag (med privatpersons personnummer), HB, AB, KB samt föreningar. För påminnelser / förseningsavgifter utgår ingen moms. För företag tillkommer utöver avtalat avtalspris en avgift på 0,0184 SEK ex moms per kWh (1,84 öre ex moms per kWh) gällande avgift för Svenska Kraftnät. Denna avgift tas ut av Svenska Kraftnät gentemot Cheap Energy AB. Vid höjning av denna avgift från Svenska Kraftnät äger Cheap Energy AB rätten att ta ut motsvarande höjning på samtliga kunder. 
 13. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen: Tillsvidare Privat och Rörligt avtal innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid.  Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga inköpspriset Cheap Energy AB har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft.  20170529 är volymavgiften 0,04 EUR / MWh mot NordPool Spot och 0,434 EUR / MWh mot Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnäts balanskraftsavgift är på 0,49 EUR / MWh och Effektreservsavgiften är 4 kr / MWh under vardagar 06-22 i perioden 16 nov – 15 mars. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till Cheap Energy AB som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. Cheap Energy AB har fr.o.m. 01.12.2020 ett rörligt påslag på 1,9 öre / kWh samt en fast månadsavgift på 49 kr till alla nya privat-elkunder om inte månadsavgiften är rabatterad.
 14. Rörligt Elpris Privatavtal och Rörligt avtal innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Både det rörliga tillsvidarepriset och Cheap Energy ABs rörliga avtal (avtalen ovan) varierar timme för timme och månad för månad i elpris. Elpriset består av Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el och elcertifikat, Cheap Energy ABs kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, Cheap Energy ABs påslag i öre/kWh och eventuell förbrukningsbaserad årsavgift. För anläggningar med timavräknad förbrukning avser Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. För övriga anläggningar avser Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggning finns sammanvägt med Cheap Energy ABs anskaffade energivolym för leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i samma elområde timme för timme, balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett. Cheap Energy AB äger rätten att justera elcertifikatavgiften var 3:e månad på rörliga avtal utan fast bindningstid. Då elcertifikatet är en statlig avgift exkluderas denna avgift från rörliga kontrakt och kan därmed höjas och sänkas efter rådande marknadspriser. Detta gäller för samtliga rörliga prisavtal.


Villkor för avtalsformer:

Här specificeras priser i minsta detalj, bindningstider, uppsägningstider.

Fastpris: 

Energipris och Fast avgift är oförändrade under avtalstiden. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 0 månader. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid 3, 6 och 9 månadersavtal är det endast 1 månads uppsägning för företag. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Elpris Privatavtal, vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

Rörligt avtalspris med eller utan bindningstid (rörligt pris): 

Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, elskatt, SvK kostnad, moms, Cheap Energy ABs påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Elpriset varierar månad till månad och sätts av Cheap Energy AB varje månad och är inte Nord Pools spot pris utan baseras på Cheap Energy ABs inköpspris av el. Ordinarie fast månadsavgift är 49 SEK /månad för konsumenter och 99 SEK /månad ex moms för företag. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid 3, 6 och 9 månadersavtal är det endast 1 månads uppsägning för företag. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Elpris Privatavtal, vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

Rörligt timavräkningspris

Alla nya kunder med rörligt avtal som har tecknat avtal från och med 2021-06-01 får rörligt pris med timavräkning. Elnätsbolaget har 3 månader på sig att utföra denna ändring. Rörligt pris med timavräkning innebär att kunden har timmätning och timavräkning där deras elnätsbolag fastställer det rörliga elpriset per kWh för timmätning. Leverans sker i efterhand varje månad och beräknas enligt Nordpools spotpris timme för timme. Det är exklusive det avtalade påslag, den månadsavgift, elcertifikat, statliga avgifter och/eller tillvalsprodukten Bra miljöval som kunden avtalat med Cheap Energy AB. Ordinarie fast månadsavgift är 49 SEK /månad för konsumenter och 99 SEK /månad ex moms för företag. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid. Vid 3 och 6 månadersavtal är det endast 1 månads uppsägning för företag. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt avtalspris Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

Tillsvidareavtal (Rörligt avtalspris Privat):  

Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, Cheap Energy ABs påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Avtalet är ett rörligt tillsvidare avtal där elpriset varierar månad till månad och där priset sätts olika varje månad. Avtalet är inget fastpris eller rörligtprisavtal utan ett tillsvidareavtal. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Tillsvidare Privat är ett rörligt elprisavtal, med en fast avgift på 99SEK i månadsavgift. Bindningstiden bestäms och beskrivs på varje enskilt elavtal individuellt. Om kund däremot väljer att teckna ett annat avtal hos Cheap Energy AB under uppsägningstiden ändras avtalsformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Elpris Privatavtal, vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

Tillsvidare Företag (Rörligt avtalspris Företag):

Läs mer specificerat om rörligt pris under §14.1. Elpriset består av Cheap Energy ABs kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, Cheap Energy ABs påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Tillsvidare Företag är ett rörligt elavtal, med en fast avgift på 99SEK ex moms i månadsavgift. Bindningstiden bestäms och beskrivs på varje enskilt elavtal individuellt.  Om kund däremot väljer att teckna ett annat avtal hos Cheap Energy AB under uppsägningstiden ändras avtalsformen. Kund kan byta avtalsform 1 gång under sin avtalsperiod. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Den specifika uppsägningstiden för företag är 12 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.

2.1 Faktureringsprincipen som används i Cheap Energy ABs avtalsformer för Privatkunder och Företag är efterskottsbetalning. Skulle Cheap Energy AB inte fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. (8 kap 15 § ellagen). NordenMiljö är en valfri tilläggsprodukt på samtliga avtalsformer. Kostnaden är från 0-49SEK inkl moms / månad för privatpersoner och företag. https://www.cheapenergy.se/elursprung/. Denna summa är inkluderad i elhandelskostnaden på fakturan. NordenMiljö gäller från och med det datum då detta avtal tecknas fram tills kund säger upp denna tilläggstjänst. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta på 12% samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Ränta tas ut från förfallodagen på fakturan. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer Cheap Energy AB att fakturera en beräknad förbrukning. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. Cheap Energy äger rätten att efterfakturera årsvolymförändringar som överstiger 10 %. 

2.2 Energifaktura/Samlingsfaktura: Jag godkänner det tecknade elavtalet & samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor. Jag ger Cheap Energy AB en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en energifaktura/samlingsfaktura. Detta gäller även mina fakturor från mina gas, vatten & avlopp, pellets, fjärrvärme, fjärrkyla, solcellsanläggningar, telecom, bredband och samtliga nyttigheter. Ny fakturaadress vid adressändring är energifaktura@cheapenergy.se. Eventuella betalningspåminnelser eller inkassokrav för fakturor som producerats innan adressändring kommer vidaresändas till ny fakturamottagare. Kund är alltid ansvarig för att alla externa leverantörsfakturor blir betalda. Energifaktureringsavgiften är kostnadsfri under avtalsperioden.

2.3 Avtal: Utifall att ett startdatum sätts i detta avtal kommer avtalet sättas igång av Cheap Energy AB på valt datum. Kund ansvarar för eventuella straff/bryt-avgifter från andra elbolag. Om Kund bryter avtalet i förtid har Cheap Energy AB, rätt att följa branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/Branschöverenskommelser/BÖ-2015.01-Svensk-energi-el.pdf respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som Cheap Energy AB pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster samt ersättning per kWh. En hanteringsavgift på 49kr inkl moms läggs på samtliga brytavgifter till företag.

2.4 För privatpersoner räknas den direkta förlusten utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster samt ersättning per kWh. Vi som elbolag räknar ut en debitering per kWh ex moms under återstående avtalstid för beräknad förbrukningsförlust. Utöver detta skall de direkta kostnader, avgifter, interna kostnader, externa kostnader och kundförlustersättning som detta avtalsbrott innebär för oss som elhandelsbolag läggas på själva brytavgiften. För privatpersoner är lägsta summan för brytavgift 990 kronor per anläggning.

2.5 Ersättning från företag är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från ett företag är 20 000SEK vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 20 000SEK till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger Cheap Energy AB rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden.Frånkoppling:

2.6 Frånkoppling får ske om konsumenten, företaget eller organisationen försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Innan frånkoppling sker ska konsumenten, företaget eller organisationen uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Om avtalsbrottet består i att konsumenten, företaget eller organisationen försummat att betala för överföring av el gäller att konsumenten, företaget eller organisationen sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom 21 dagar (gäller privatkunder) och 15 dagar (gäller företagskunder) från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Frånkoppling får även ske när konsumenten, företaget eller organisationen åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till konsumenten, företaget eller organisationen och åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Återinkoppling sker först då konsumenten, företaget eller organisationen uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Kostnaden för frånkoppling och återinkoppling ska debiteras konsumenten, företaget eller organisationen. Även en hanteringskostnad på 500 kr inkl moms läggs på denna faktura.

11 kap 13 § i ellagen:
1. Cheap Energy AB, 559261-5081, 010-405 41 80, www.cheapenergy.se
2. Cheap Energy ABs åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enigt avtalet ovan. Pris och period står ovan i avtalet. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.
3. Avtalet träffas vilket är dagens datum  och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från dagens datum. Exakt datum står i textboxen ”Mitt uppstartsdatum” på ordersidan.
4. Priser för samtliga produkter finns i detta avtal.
5. Villkoren för fakturering är varje månad och betalningstid är minst 20 dagar.
6-8. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad och företag 12 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på rörligt avtalspris med en uppsägningstid på 12 kalendermånader, vilket är ett rörligt tillsvidare avtal.  Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Elpris Privatavtal, vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.
9. Se § 2.4. och 2.5. för brytavgifter
10. Om Cheap Energy AB inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om 300 SEK.
11. 18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om
1. Konsumentens rättigheter:
Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.cheapenergy.se/kundtjanst/. Ring oss gärna på 010 -212 10 90. Våra avtalsvillkor https://www.cheapenergy.se/vara-villkor_2020_12_01.
2. Hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål:
Reklamation, skadestånd & klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 010 -212 10 90 11. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.
3. – 4. Vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Extern rådgivning och tvistlösning. Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning. Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor–anmalan/konsumentfragor/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Energimarknadsinspektionen: http://www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarrådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/. Cheap Energy AB: Ring, e-posta eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun. 2. Hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, 3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och 4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.
12. Cheap Energy AB energimix inköp. Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,52 g/CO2 per kWh och kärnbränsleavfall var 0,00142174 g/kWh.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagande har härmed Cheap Energy AB fullföljt med punkterna 1-11 ovan och bekräftas av kund när avtalet godkänns.

18.l Avtalsvillkoren kan även skickas med post, e-post eller sms om kunden önskar. Kan även uthämtas från Cheap Energy ABs kontor.

 1. 19. På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol och med Malmö tingsrätt som första instans.
 2. Information om behandling av personuppgifter Cheap Energy AB – GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik m.m. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte eller underhåll av mätare, kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten och fjärrvärme, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för energifakturering/miljöfakturering med elnätsfakturor. Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är Cheap Energy AB, Box 285, 244 02 Furulund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 010-405 41 80 eller e-post kundservice@cheapenergy.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.